Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường đại học Kinh Tế (UEB) - Đại học quốc gia Hà Nội
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội - VNU, School of Law
Trường Đại học Vinh - Vinh University
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN - VNU- University of Engineering and Technology
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN