Thông báo về việc tuyển chọn, xét chọn đề tài, nhiệm vụ và chuyên đề nghiên cứu năm 2022

 

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-KT ngày 28/06/2021 của Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 587/HD-KT ngày 28/12/2021 của Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội về Hướng dẫn xây dựng nhóm nghiên cứu ở Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021 của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội;

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học về đo lường đánh giá trong giáo dục, nghiên cứu triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Khảo thí của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thông báo về việc tiếp nhận đăng ký đề tài, nhiệm vụ và chuyên đề nghiên cứu khoa học năm 2022 như sau:

  1. Mục tiêu

Tuyển chọn, xét chọn các đề tài/nhiệm vụ/chuyên đề nghiên cứu có khả năng ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ, đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, xuất bản bài báo khoa học thuộc các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước theo các hướng nghiên cứu sau đây:

- Cân bằng đề thi, cân bằng điểm thi cho các bài thi chuẩn hóa;

- Phân tích và đánh giá trong giáo dục: thi ĐGNL tuyển sinh sau đại học; thi kết thúc học phần chung ở ĐHQGHN, v.v.

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các bộ công cụ khảo thí trong giáo dục;

- Xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá năng lực người học, người lao động;

- Xây dựng các bộ công cụ đánh giá năng lực các bậc đào tạo;

- Điều tra, khảo sát và đánh giá về năng lực kiểm tra đánh giá của cán bộ, giảng viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

  1. Thủ tục đăng ký tham gia

Đối tượng đăng ký: Cán bộ, viên chức, người lao động, các nhóm nghiên cứu của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và các tổ chức, cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

Hồ sơ đăng ký: Thuyết minh đề tài, nhiệm vụ, chuyên đề nghiên cứu (mẫu 05/QLKH/QLNV/QLCĐ) kèm theo lý lịch khoa học của người đăng ký chủ trì và các thành viên có tên trong thuyết minh (mẫu 06/QLKH/QLNV/QLCĐ), gồm 01 bản in có chữ ký và 01 bản mềm qua địa chỉ email: huyenltkttkt@vnu.edu.vn.

Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 28/02/2022.

Thời gian xét duyệt: Tổ chức thẩm định, xét duyệt thuyết minh trước ngày 30/3/2022.

Thông tin liên hệ: Phòng Nghiên cứu và Xây dựng công cụ đánh giá, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Tầng 8, Tòa nhà C1T, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 02.462.532.741

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và đăng ký tham gia theo quy định./.