Đề thi mẫu Đánh giá năng lực tuyển sinh SAU ĐẠI HỌC khối ngành KHTN và CN, KHXH&NV

Ngày 13/02/2015, ĐHQGHN đã ban hành Đề thi mẫu Đánh giá năng lực tuyển sinh bậc đào tạo sau đại học các khối ngành: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tải về các tệp bài thi mẫu:

– Khối ngành Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (PDF)

Khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn (PDF)

VNU – CET