DẠNG THỨC ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN

 

DẠNG THỨC CHUNG CỦA ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN VỀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

          (02 tín chỉ)

1. Mô tả khái quát

Dạng thức chung đề thi là bản thiết kế xây dựng các đề thi kết thúc học phần theo hướng đánh giá năng lực của người học đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần, trong đó mô tả số lượng câu hỏi, thời gian làm bài, mục tiêu đánh giá, nội dung, lĩnh vực, kiến thức, cấp độ đánh giá, dạng thức câu hỏi, cách thức làm bài thi, cách tính điểm và chấm điểm bài thi.

Đề thi hướng đến đánh giá kiến thức, kỹ năng cần thiết của sinh viên các ngành không chuyên về lý luận chính trị thông qua nội dung của học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin ở bậc đại học.

2. Cấu trúc đề thi

2.1. Cấu trúc chung

Đề thi bao gồm 40 câu hỏi. Độ khó của các câu hỏi trong đề thi tăng dần từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 và được phân định theo tỉ lệ: 45% câu hỏi cấp độ 1, 35% câu hỏi cấp độ 2 và 20% câu hỏi cấp độ 3.

Tổng thời gian làm bài là 60 phút.

Dạng thức câu hỏi: Trắc nghiệm khách quan 04 lựa chọn với 01 đáp án đúng. Thí sinh không sử dụng tài liệu khi làm bài thi.

2.2. Cấu trúc chi tiết

Tổng số câu hỏi và số câu hỏi quy định đối với từng phần nội dung được mô tả chi tiết ở bảng sau:

Nội dung chính

Lĩnh vực

kiến thức

Dạng thức câu hỏi

Số câu hỏi/bài

Mục tiêu đánh giá

Chương 1

Kinh tế chính trị Mác – Lênin: Lịch sử hình thành, phát triển; đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Trắc nghiệm 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất

4

Năng lực tư duy định tính ở cấp độ nhớ các vấn đề thông qua các câu hỏi thuộc khối kiến thức về  lịch sử hình thành, phát triển; đối tượng, phương pháp nghiên cứu.

Chương 2

Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường: Hàng hóa, thị trường, các chủ thể kinh tế

Trắc nghiệm 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất

8

Năng lực tư duy định tính ở các cấp độ nhớ, thông hiểu và vận dụng các vấn đề thông qua các câu hỏi thuộc khối kiến thức về  hàng hóa, thị trường, các chủ thể kinh tế.

Chương 3

Những vấn đề cơ bản nhất của học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác

Trắc nghiệm 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất

6

Năng lực tư duy định tính ở các cấp độ nhớ, thông hiểu và vận dụng các vấn đề thông qua các câu hỏi thuộc khối kiến thức cơ bản nhất của học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác.

Chương 4

Độc quyền và cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

Trắc nghiệm 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất

4

Năng lực tư duy định tính ở các cấp độ nhớ, thông hiểu và vận dụng các vấn đề thông qua các câu hỏi thuộc khối kiến thức về độc quyền và cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

Chương 5

Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Trắc nghiệm 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất

8

Năng lực tư duy định tính ở các cấp độ nhớ, thông hiểu và vận dụng, phân tích và đánh giá các vấn đề thông qua các câu hỏi thuộc khối kiến thức về Kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam.

Chương 6

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trắc nghiệm 4 lựa chọn/1 đáp án đúng duy nhất

10

Năng lực tư duy định tính ở các cấp độ nhớ, thông hiểu và vận dụng, phân tích và đánh giá các vấn đề thông qua các câu hỏi thuộc khối kiến thức về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tổng

40*

 

         * Điều chỉnh so với mục 4 (b) của hướng dẫn số 3289/HD-ĐHQGHN ngày 28/8/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Hình thức thi

Sinh viên làm bài thi trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đủ tiêu chuẩn.

4. Cách thức làm bài

 Sinh viên đăng nhập vào phần mềm dự thi trên máy tính, thực hiện các bước làm bài theo hướng dẫn trên phần mềm và hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Sinh viên lựa chọn một đáp án đúng duy nhất cho mỗi câu hỏi của đề thi.

5. Cách tính điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời không được điểm. Điểm của bài thi được làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

6. Chấm điểm

Điểm của bài thi được chấm tự động bằng phần mềm. Kết quả thi được hiển thị ngay trên màn hình máy tính sau khi thí sinh kết thúc bài làm hoặc hết thời gian thi theo quy định./.