32 ỨNG VIÊN ĐHQG HÀ NỘI VỪA ĐƯỢC HĐGSNN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

 

CHÚC MỪNG 32 ỨNG VIÊN ĐHQG HÀ NỘI VỪA ĐƯỢC HĐGSNN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

Trong 2 ngày (10, 11/11/2019), Hội đồng Giáo sư Nhà nước (GSNN) đã tổ chức kỳ họp lần thứ III nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Theo đó, ĐHQGHN có 07 Giáo sư và 25 Phó Giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định xét công nhận năm 2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/danh-sach-ung-vien-duoc-hdgsnn-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2019_517/?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30&fbclid=IwAR0XiYylT1nUmYGTvR3-L3bWR1n1xJ4n6rUh7SyCrpMhyhdMUtlCYiXe6-Y