TIN TỨC

TỔ CHỨC CÁC DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ TRONG NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch tổ chức diễn đàn “Bàn tròn khảo thí”, xuất phát từ thực tiễn công tác khảo thí của các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đang đề nghị các trường thành viên, khoa trực thuộc cùng xây dựng kế hoạch tổ chức các diễn đàn chuyên đề trong nửa cuối năm 2019. Hiện tại, Trung tâm đã đề nghị các đơn vị dưới đây cùng phối hợp tổ chức:

1. Trường Đại học Ngoại ngữ

- Diễn đàn về “Bài học kinh nghiệm trong xây dựng bộ phận khảo thí chuyên nghiệp của trường đại học: Mục tiêu và điều kiện qua thực tiễn xây dựng mô hình TTKT Trường Đại học Ngoại ngữ”.

- Diễn đàn về “Giải pháp hỗ trợ giảng viên áp dụng, đổi mới phương pháp, công cụ khảo thí trong đánh giá mục tiêu của học phần qua thực tiễn triển khai chương trình tập huấn giảng viên rà soát, điều chỉnh CĐR học phần của Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2018

2. Trường Đại học Công nghệ

Diễn đàn về “Đánh giá mức độ đáp ứng CĐR chương trình đào tạo của sinh viên tốt nghiệp đại học qua thực tiễn  triển khai của Trường Đại học Công nghệ từ năm 2016 – 2019

3. Trường Đại học Kinh tế

Diễn đàn về “Xây dựng trọng số nội dung và cấu trúc đề thi qua thực tiễn triển khai của Trường Đại học Kinh tế từ năm 2014 đến nay.

Hy vọng các diễn đàn được tổ chức sẽ góp phần tích cực vào việc triển khai chủ trương quan trọng của Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn 2019 – 2025 về đổi mới giảng dạy.