Thi kết thúc Học phần chung

1. Mẫu Danh sách Sinh viên dự thi kết thúc Học Phần Chung. Xem chi tiết Tại đây

2. Hướng dẫn đăng ký thi kết thúc học phần (Học phần Triết học Kinh tế Chính trị Mác – Lê nin). Xem chi tiết Tại đây