Hướng dẫn xây dựng nhóm nghiên cứu ở Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn bản này hướng dẫn việc xét chọn, công nhận, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả của các nhóm nghiên cứu và chính sách hỗ trợ phát triển nghiên cứu khoa học ở Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội..

Kỹ thuật kiểm tra đánh giá hiện đại

Với khai thác và ứng dụng triệt để thành tựu khoa học công nghệ, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã phát triển thích ứng và tổ chức thành công kỳ thi ĐGNL học sinh trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-10 kéo dài. Nhờ quá trình số hóa và tối ưu mọi công đoạn, Trung tâm Khảo thí đã thực hiện kỳ thi an toàn, đảm bảo công tác phòng dịch.