Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

so_do_to_chuc.jpg

BAN GIÁM ĐỐC

Vũ Đỗ Long

PGS. TS Vũ Đỗ Long – Giám đốc Trung tâm

Vương Thị Phương Thảo

Th.S Vương Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm

Phân công cụ thể của Ban Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tại Quyết định số 04/QĐ-TTKT ngày 23 tháng 01 năm 2017 về việc phân công công tác của Ban Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

1. Giám đốc Vũ Đỗ Long

            Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được ĐHQGHN giao; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

            Lĩnh vực công tác: công tác kế hoạch và chiến lược phát triển; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính, tài sản; nghiên cứu và xây dựng công cụ đánh giá; công tác chính trị tư tưởng; thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác hợp tác và phát triển.

            Phụ trách bộ phận: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Nghiên cứu và Xây dựng công cụ đánh giá.

2. Phó Giám đốc Vương Thị Phương Thảo

            Lĩnh vực công tác: công tác hành chính tổng hợp; công tác tổ chức đánh giá, hoạt động phục vụ cho tổ chức đánh giá; hoạt động dịch vụ; hoạt động khoa học và công nghệ; công tác thanh tra, pháp chế; công tác thông tin – truyền thông, quản trị thương hiệu; công tác đoàn thể.

            Bộ phận phụ trách: Phòng Đánh giá và Chứng nhận kết quả; Phòng Kỹ thuật.

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

STT Họ  Chức vụ
Phòng Hành chính – Tổng hợp
1 Vũ Đỗ Long Phụ trách phòng
2 Đoàn Thị Thái Phó Trưởng phòng
Phòng Nghiên cứu và Xây dựng công cụ đánh giá
3 Vũ Đỗ Long Phụ trách phòng
Phòng Kỹ thuật
4 Nguyễn Danh Quảng Trưởng phòng
Phòng Đánh giá và Chứng nhận kết quả
 5 Đinh Việt Hải Trưởng phòng