Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

so_do_to_chuc.jpg

BAN GIÁM ĐỐC

Capture.1PNG.png

Phân công cụ thể của Ban Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tại Quyết định số 268/QĐ-TTKT ngày 12 tháng 10 năm 2020 về việc phân công công tác của Ban Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

           

1. Giám đốc Nguyễn Tiến Thảo

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Khảo thí và theo Quy định chức năng nhiệm vụ, và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm; Tổ chức cán bộ; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật.

c) Trực tiếp phụ trách các phòng: Hành chính - Tổng hợp, Nghiên cứu và Xây dựng Công cụ đánh giá.

d) Trực tiếp phụ trách các mảng công việc: Tổ chức cán bộ, Hợp tác phát triển, Truyền thông, Thi đua khen thưởng, Tài chính, Nghiên cứu khoa học, Kỳ thi đánh giá năng lực, Chỉ đạo công tác biên soạn đề thi.

đ) Phụ trách liên hệ với đơn vị: ĐHQGHN và các trường đại học.

e) Là chủ tài khoản của Trung tâm.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc ĐHQGHN phân công.

2. Phó Giám đốc Vương Thị Phương Thảo

a) Phụ trách các lĩnh vực: Công tác Đảng, Đoàn; Hành chính – Lưu trữ; Tổ chức thi SĐH hàng năm; Tổ chức các hoạt động dịch vụ, công tác Thanh tra – Pháp chế; Các hoạt động tài chính thường xuyên (điện sinh hoạt, điện thoại cố định/internet; Dịch vụ chung của tòa nhà; văn phòng phẩm, máy in, mực in, máy photop, chè nước, bưu phẩm; xe ô tô; ký kết các hợp đồng thuê sử dụng cơ sở vật chất của trung tâm); Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ/chứng nhận; Chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

b) Phụ trách phòng Đánh giá và Chứng nhận kết quả và các mảng việc liên quan của phòng Hành chính - Tổng hợp.

c) Phụ trách liên hệ với đơn vị: Các Viện nghiên cứu ở ĐHQGHN, Khoa Quốc tế, Y Dược, Trường Đại học Việt Nhật.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

3. Phó Giám đốc Đinh Việt Hải

a) Phụ trách các lĩnh vực: Phụ trách công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Tổng hợp và báo cáo, rà soát giao ban tháng/quý của Trung tâm và ĐHQGHN; Tổ chức thi các học phần chung ở ĐHQGHN; Tổ chức hội thảo khoa học; Nghiên cứu phát triển các công cụ kiểm tra đánh giá; Phân tích đánh giá kết quả kiểm tra, hệ thống phần mềm và xây dựng phần mềm, hạ tầng công nghệ thông tin.

b) Phụ trách phòng Kỹ thuật và các mảng việc liên quan của phòng Đánh giá và Chứng nhận kết quả, Phòng Nghiên cứu & Xây dựng Công cụ đánh giá.

c) Phụ trách liên hệ với đơn vị: Các Trung tâm ở ĐHQGHN, Khoa Quản trị & Kinh doanh, Khoa Luật, Trường đại học Giáo dục,

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

STT Họ  Chức vụ
Phòng Hành chính – Tổng hợp
1 Hoàng Đăng Trị Phó Trưởng phòng
Phòng Nghiên cứu và Xây dựng công cụ đánh giá
2 Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng
Phòng Kỹ thuật
3 Nguyễn Danh Quảng Trưởng phòng
Phòng Đánh giá và Chứng nhận kết quả
 4 Phạm Hương Thảo Trưởng phòng