Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

so_do_to_chuc.jpg

BAN GIÁM ĐỐC

AnhBanGĐ_0.PNG

Phân công cụ thể của Ban Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tại Quyết định số 163/QĐ-TTKT ngày 12 tháng 9 năm 2019 về việc phân công công tác của Ban Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

           

1. Giám đốc Vũ Đỗ Long

Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đại học Quốc gia Hà Nội giao; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lĩnh vực công tác:

- Công tác kế hoạch và chiến lược phát triển.

- Công tác tổ chức cán bộ.

- Công tác tài chính, tài sản.

- Công tác nghiên cứu và xây dựng công cụ đánh giá, xây dựng đề thi; phần mềm công nghệ thông tin.

Phụ trách bộ phận: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng nghiên cứu và xây dựng công cụ đánh giá, Phòng Kỹ thuật.

2. Phó Giám đốc Vương Thị Phương Thảo         

Lĩnh vực công tác:

- Công tác hợp tác và phát triển.

- Công tác tổ chức đánh giá, chứng nhận kết quả Sau đại học

- Công tác Khoa học – Công nghệ, Đề tài – Nhiệm vụ

- Công tác chính trị tư tưởng, thi đua – khen thưởng và kỷ luật.

- Công tác thanh tra, pháp chế; công tác thông tin – truyền thông, quản trị thương hiệu.

- Công tác đoàn thể.

3. Phó Giám đốc Đinh Việt Hải

Lĩnh vực công tác:

- Chính sách trong khảo thí, đo lường đánh giá.

- Công tác tổ chức đánh giá, chứng nhận kết quả các học phần thuộc Khối kiến thức chung.

- Công tác tác hạ tầng, thiết bị Công nghệ thông tin.

Phụ trách bộ phận: Phòng Đánh giá & Chứng nhận kết quả .

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

STT Họ  Chức vụ
Phòng Hành chính – Tổng hợp
1 Vũ Đỗ Long Phụ trách phòng
Phòng Nghiên cứu và Xây dựng công cụ đánh giá
2 Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng
Phòng Kỹ thuật
3 Nguyễn Danh Quảng Trưởng phòng
Phòng Đánh giá và Chứng nhận kết quả
 4 Đinh Việt Hải Phụ trách phòng