Dừng tổ chức thi kết thúc học phần chung đợt 6, đợt 7 học kỳ I năm học 2020 - 2021

Thực hiện công văn số 180/ĐHQGHN-CT&CTSV ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID19  của ĐHQGHN, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo:

1. Dừng tổ chức thi kết thúc học phần chung (Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin) đợt 6, đợt 7 học kỳ I năm học 2020 – 2021 (thi vào các ngày 30, 31/01/2021 và 02/02/2021) dành cho sinh viên trường Đại học Giáo dục, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Việt – Nhật tại 2 điểm thi ở Trung tâm Khảo thí và điểm thi ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

2. Lịch thi bù sẽ thông báo đến sinh viên trước ngày thi ít nhất 10 ngày làm việc để sinh viên chuẩn bị.

TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI