Hướng dẫn xây dựng nhóm nghiên cứu ở Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Hướng dẫn xây nhóm nghiên cứu ở Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản này hướng dẫn việc xét chọn, công nhận, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả của các nhóm nghiên cứu và chính sách hỗ trợ phát triển nghiên cứu khoa học ở Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm).

Văn bản này áp dụng đối với thành viên của nhóm nghiên cứu, Phòng chức năng/chuyên môn của Trung tâm.

2. Mục đích thành lập nhóm nghiên cứu

Hình thành các nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trung tâm nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, hình thành các sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) liên ngành, xuyên ngành, hiệu quả cao trong lĩnh vực khảo thí, đo lường đánh giá năng lực phù hợp với chiến lược phát triển KH&CN của Trung tâm và chủ trương, chính sách của ĐHQGHN.

Tạo dựng môi trường nghiên cứu khoa học cho cán bộ viên chức của Trung tâm  tham gia các hoạt động khoa học công nghệ để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu.

Tăng nguồn thu từ việc triển khai các dịch vụ KH&CN thuộc lĩnh vực khảo thí, kiểm tra, đánh giá, phát triển các bộ công cụ khảo thí trong giáo dục với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Là căn cứ để đầu tư phát triển, đổi mới sáng tạo trong việc triển khai kỹ thuật kiểm tra đánh giá hiện đại và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn khảo thí của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục.

>>> Nội dung văn bản Hướng dẫn xây dựng nhóm nghiên cứu ở Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội xem tại đây.

>>> Phụ lục Thuyết minh công nhận nhóm nghiên cứu ở Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN xem tại đây.