Thông báo Chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ khảo thí

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động đào tạo, giảng dạy nói chung cũng như hoạt động kiểm tra đánh giá nói riêng của giảng viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục đào tạo, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ khảo thí, cụ thể như sau:

  1. Mục đích
  • Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ khảo thí cho giảng viên và cán bộ quản lý làm công tác đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục.
  • Chương trình tập huấn, bồi dưỡng bao gồm 6 học phần, có thời lượng 10 tín chỉ (chương trình được ban hành theo Quyết định số 75/QĐ-KT ngày 25/02/2021 của Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN); học viên hoàn thành toàn bộ chương trình sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ khảo thí; học viên cũng có thể đăng ký nhận giấy chứng nhận theo số tín chỉ tích lũy.
  1. Đối tượng tham gia
  • Giảng viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
  • Các cán bộ quản lý giáo dục được phân công phụ trách công tác khảo thí, đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các Sở, Vụ thuộc các cấp học…
  • Cán bộ chuyên trách khảo thí có trình độ cao đẳng trở lên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các Sở, Vụ thuộc các cấp học…
  • Các cá nhân có trình độ cao đẳng trở lên, các tổ chức quan tâm và có nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ về công tác khảo thí trong giáo dục.

 Nội dung chương trình và các thông tin khác xem tại đây