(Video – CSTN VTV1): Một phương thức Đánh giá năng lực đầu vào Đại học mới